IELTS Grammar: QUY TĂC TRỌNG ÂM ĐẦY ĐỦ + 150 BÀI TẬP

Trọng âm là hiện tượng lạ ngữ pháp rất là cần thiết vô giờ đồng hồ Anh, nhất là so với những bạn thích ôn luyện và đua IELTS. Việc phân phát âm chất lượng tốt trọng âm sẽ hỗ trợ chúng ta trở thành có tính chuyên nghiệp rộng lớn tương đương tạo ra tuyệt vời mang lại HĐ Giám Khảo chấm phân đua IELTS Speaking.

Việc xác lập trọng âm những bước đầu sẽ gây nên khó khăn dễ dàng mang lại quá nhiều các bạn mới mẻ thích nghi cho tới hiện tượng lạ ngữ pháp này. hiểu được điều này, nội dung bài viết của tôi tiếp tục phân loại những điểm đặc biệt quan trọng nhất của ghi lại trọng âm, những tín hiệu nhận ra cũng tựa như những tình huống nước ngoài lệ gom chúng ta bắt được một cơ hội khối hệ thống rộng lớn về trọng âm. Việc ghi lại trọng âm không hề mung lung, "đoán bừa" hoặc "chọn bừa" nữa, chỉ việc tinh ranh ý là tiếp tục xem sét được ngay lập tức.

Bạn đang xem: IELTS Grammar: QUY TĂC TRỌNG ÂM ĐẦY ĐỦ + 150 BÀI TẬP

IELTS Grammar: QUY TĂC TRỌNG ÂM ĐẦY ĐỦ + 150 BÀI TẬP 1

Quy tắc trọng âm và 150 bài bác luyện áp dụng

Cuối nội dung bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm cặp đáp án nhằm chúng ta đơn giản dễ dàng ôn luyện và tự động chấm điểm mang lại phiên bản đằm thắm bản thân. Bây giờ tất cả chúng ta hãy chính thức vô phần thứ nhất cơ đó là quy tắc trọng âm chắc chắn phải ghi nhận khi đua IELTS nhé!

1. Những quy tắc nhấn trọng âm

LƯU Ý: Đối với những kể từ vô giờ đồng hồ Anh sở hữu kể từ sở hữu nhị âm tiết trở lên trên, sở hữu một âm tiết được nhấn mạnh vấn đề với cao phỏng và ngôi trường phỏng to hơn những âm tiết sót lại. Đó đó là âm tiết đem trọng âm (stress) của kể từ cơ. Những kể từ sở hữu thân phụ âm tiết trở lên trên thông thường được thêm trọng âm phụ (secondary stress) (,) được nhấn nhẹ nhàng rộng lớn đối với trọng âm chủ yếu (primary stress) ('). Ta thông thường gặp gỡ bài bác luyện lần kể từ sở hữu trọng âm chủ yếu nhấn vô âm tiết nằm tại không giống với thân phụ kể từ sót lại. Hình như, rất có thể sở hữu bài bác luyện lần kể từ sở hữu trọng âm rớt vào âm tiết đầu, loại hai… hoặc âm tiết cuối trong những kể từ.

1. Đa số những động kể từ nhị âm tiết sở hữu trọng âm rớt vào âm tiết loại hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những tình huống nước ngoài lệ này đó là tuy rằng bọn chúng nhập vai trò là động kể từ tuy nhiên trọng âm lại rớt vào âm tiết loại nhất.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2. Đa số những danh kể từ và tính kể từ nhị âm tiết sở hữu trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số kể từ sở hữu nhị âm tiết một vừa hai phải là danh kể từ và cũng chính là động kể từ thì danh kể từ sở hữu trọng âm ở âm tiết loại nhất, còn động kể từ thì trọng âm rớt vào âm tiết loại nhị.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (rời bỏ)

'export (hàng xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (hàng nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (sản phẩm trình bày chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'protest (sự phản đối)

pro'test (phản đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (ghi lại, lưu giữ lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)

Ngoại lệ: Một số kể từ sau một vừa hai phải là danh kể từ và động kể từ tuy nhiên sở hữu trọng âm chủ yếu ko thay đổi.

 • ‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời
 • ‘offer (n, v): tiếng đề nghị/ đề nghị
 • ‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh
 • ‘promise (n, v): tiếng hứa/ hứa
 • ‘travel (n, V): du lịch/ cút du lịch
 • ‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thăm
 • ad’vice (n, v): tiếng khuyên/ khuyên răn bảo
 • re’ply (n, v): tiếng đáp/ trả lời

3. Danh kể từ ghép

Đối với những danh kể từ ghép được ghi chép ngay lập tức nhau thì trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại nhất.

'airport, 'birthday, 'bookshop, 'gateway, 'guidebook, 'filmmaker...

Danh kể từ ghép tạo ra trở nên kể từ ngữ động kể từ (phrasal verbs) sở hữu trọng âm chủ yếu rớt vào bộ phận loại nhất còn ngữ động kể từ ứng sở hữu trọng âm chủ yếu rớt vào bộ phận loại nhị và động kể từ nhận trọng âm phụ.

Danh kể từ ghép:

 • ‘check-up: sự đánh giá toàn cỗ nhất là mức độ khỏe
 • ‘check-in: sự đăng kí ở hotel, sự đăng kí cút máy bay
 • ‘dropout: người ngủ học tập nửa chừng
 • ‘breakdown: sự hư hỏng máy
 • ‘tryout: sự thử
 • ‘walkout: sự làm reo đột ngột

Ngữ động từ:

 • check ‘up: kiểm tra
 • check ‘in: nhận
 • drop ‘out: ngủ học
 • break 'down: hỏng
 • try 'out: thử
 • walk 'out: đình công

5. Một số tính kể từ ghép sở hữu trọng âm chủ yếu rớt vào bộ phận loại nhất

 • ‘airsick: say máy bay
 • ‘airtight: kín hơi
 • ‘homesick: lưu giữ nhà
 • ‘praiseworthy: xứng đáng khen
 • ‘trustworthy: xứng đáng tin cậy cậy)
 • ‘waterproof: ko ngấm nước...

Ngoại lệ:

 • duty-’free: miễn thuế
 • snow-’white: Trắng như tuyết

IELTS Grammar: QUY TĂC TRỌNG ÂM ĐẦY ĐỦ + 150 BÀI TẬP 2

Một số tính kể từ ghép sở hữu trọng âm chủ yếu rớt vào bộ phận loại nhất

6.Các tính kể từ ghép sở hữu bộ phận thứ nhất là tính kể từ hoặc trạng kể từ và bộ phận loại nhị tận nằm trong là -ed thì trọng âm chủ yếu rớt vào bộ phận loại nhị.

 • bad-’tempered: xấu xa tính, dễ dàng nổi nóng

 • short-’sighted: cận thị

 • ill-’treated: bị ăn ở tệ

 • well-’done: chất lượng tốt, được nấu nướng kỹ

 • well-in’formed: thông thuộc, dành được thông tin

 • well-’known: nổi tiếng

7.Đối với những kể từ sở hữu chi phí tố thì nhìn toàn diện trọng âm bất biến đối với kể từ gốc (nghĩa là trọng âm hiếm khi rớt vào chi phí tố).

 • UN- im'portant unim'portant
 • IM- 'perfect im’perfect
 • IN- com'plete income'pletc
 • IR- re'spectivc ire'spective
 • DIS- con'nect discon’nect
 • NON- 'smokers non'smokers
 • EN/EX- 'courage en'courage
 • RE- a'rrange rea'range
 • OVER- 'populated over'populated
 • UNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, sở hữu một trong những tình huống nước ngoài lệ nhất là những kể từ sở hữu chi phí tố under-: underlay [ʌndəleɪ] underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối với những kể từ sở hữu hậu tố thì đa số trọng âm bất biến, và nếu như sở hữu sự thay cho thay đổi về trọng âm thì cũng rất có thể thay cho thay đổi về kiểu cách phân phát âm. Các hậu tố tại đây ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của từ:

 • ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/
 • ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/
 • ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/
 • er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/
 • hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/
 • ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/
 • ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/
 • en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/
 • ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/
 • less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/
 • able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /
 • ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/
 • al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Chú ý: Nếu thay cho thay đổi cơ hội phân phát âm thì hậu tố thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ đó:

 • Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/
 • Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Các danh kể từ sở hữu hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm chủ yếu thông thường rớt vào âm tiết ngay lập tức trước cơ (chính là âm tiết loại nhị từ lúc cuối lên).

 • precision /prɪˈsɪʒn /
 • communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /
 • mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Các danh kể từ sở hữu hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm chủ yếu thông thường rớt vào âm tiết loại thân phụ từ lúc cuối lên.

 • ability / əˈbɪləti/
 • technology / tekˈnɒlədʒi/
 • geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Các tính kể từ sở hữu hậu tố là -ic thì trọng âm chủ yếu thông thường rớt vào âm tiết ngay lập tức trước cơ (chính là âm tiết loại nhị từ lúc cuối lên).

 • scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn những tính kể từ sở hữu hậu tố là -ical thì trọng âm chủ yếu thông thường rớt vào âm tiết loại thân phụ từ lúc cuối lên.
 • electrical / ɪˈlektrɪkl /
 • mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những kể từ sở hữu hậu tố như sau thì trọng âm chủ yếu thông thường rớt vào âm tiết cuối (chính là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (đối với động từ)

Ngoại lệ:

 • agree /əˈɡriː/,
 • trainee /treɪˈniː/
 • volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,
 • engineer /ˌendʒɪˈnɪə/
 • Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/
 • Unique /juːˈniːk/,
 • picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
 • Retain /rɪˈteɪn/,
 • maintain /meɪnˈteɪn/
 • Committee /kəˈmɪti/,
 • coffee /ˈkɒfi/,
 • employee /ˌemploɪˈiː/

Các tính kể từ sở hữu hậu tố là -ic thì trọng âm chủ yếu thông thường rớt vào âm tiết ngay lập tức trước cơ

Các tính kể từ sở hữu hậu tố là -ic thì trọng âm chủ yếu thông thường rớt vào âm tiết ngay lập tức trước cơ

2. BÀI TẬP PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. equipment C. understand D. volunteer

2. A. employment B. diversity C. dishonest D. difference

3. A. acceptable B. acquaintance C. friendliness D. suspicious

4. A. education B. disciplines C. influences D. customers

5. A. requirements B. applicants C. admissions D. financial

6. A. dangerous B. endangered C. pollution D. extinction

7. A. achievement B. beautiful C. suitable D. natural

8. A. excitement B. impression C. government D. production

9. A. environmental B. organization C. international D. communication

10. A. offer B. deny C. delay D. apply

11. A. conduct B. constant C. return D. dismay

12. A. habitat B. selection C. attention D. collection

13. A. breakfast B. pressure C. garbage. D. secure

14. A. supportive B. volunteer C. disabled D. obedient

15. A. overcome B. attitude C. languages D. decorate

16. A. secondary B. kingdom C. university D. forest

17. A. agriculture B. majority C. curriculum D. computers

18. A. society B. disadvantage C. informal D. opponent

19. A. perfect B. primary C. behave D. enter

20. A. reference B. September C. security D. domestic

21. A. favorite B. engineer C. pessimist D. operate

22. A. academic B. technology C. economic D. conversation

23. A. handicapped B. publicity C. appropriate D. advantage

24. A. photography B. possibility C. improvement D. experience

25. A. challenge B. carry C. active D. because

26. A. aquatic B. attempting C. diseases D. interview

27. A. establish B. development C. specializing D. foundation

28. A. individuals B. significance C. prediction D. political

29. A. currency B. religion C. potential D. career

30. A. benefit B. establish C. awareness D. machines

31. A. vegetables B. policemen C. compulsory D. Americans

32. A. position B. concentrate C. explained D. existence

33. A. scientists B. romantic C. secure D. effect

34. A. impossibly B. surprisingly C. unfortunately D. mentally

35. A. receive B. product C. retain D. advise

36. A. entertainment B. gorilla C. interaction D. understand

37. A. management B. successful C. example D. important

38. A. convenient B. comfortable C. incapable D. essential

39. A. cinema B. linguistics C. dependence D. excitement

40. A. tournament B. competition C. imagine D. facial

41. A. victory B. finalist C. continent D. detective

42. A. preference B. prefer C. solar D. preferably

43. A. industry B. restaurant C. industrial D. forestry

44. A. exhausted B. energy C. colorful D. plentiful

45. A. courteous B. actively C. available D. popular

46. A. identify B. existence C. scientist D. appearance

47. A. mutual B. impolite C. politics D. forestry

48. A. obliged B. sacrifice C. determine D. enjoyable

49. A. accidents B. resources C. restaurant D. offspring

50. A. alternative B. electricity C. potential D. renewable

51. A. politics B. college C. calendar D. politician

52. A. foreign B. reduce C. constant D. shortage

53. A. include B. stagnant C. reform D. invest

54. A. enterprise B. fertilize C. memorize D. surprise

55. A. species B. special C. specific D. specimen

56. A. resources B. prevention C. continue D. irrigate

57. A. abolish B. circulate C. envious D. regularly

58. A. athletic B. conference C. political D. geometry

59. A. epidemics B. initiative C. humanity D. emergency

60. A. humanitarian B. durability C. individual D. economical

61. A. official B. athletics C. intensive D. synchronized

62. A. biology B. philosophy C. biological D. photography

63. A. improve B. believe C. descend D. recent

64. A. primary B. identify C. chemical D. benefit

65. A. economy B. economical C. psychology D. geography

66. A. participate B. enthusiast C. enthusiastic D. psychology

67. A. pollution B. contaminant C. atmosphere D. researcher

68. A. unemployment B. energetic C. controversial D. facilities

69. A. temporary B. opponent C. delegate D. dedicated

70. A. referee B. volunteer C. refugee D. committee

71. A. adventure B. mechanic C. appointed D. service

72. A. president B. different C. enormous D. document

73. A. tolerate B. principal C. gymnasium D. excellent

74. A. compulsory B. supportive C. contractual D. kindergarten

75. A. abandonment B. corporative C. dependable D. commercial

76. A. artificial B. pioneer C. destination D. essential

77. A. dramatic B. resemble C. inconsistent D. amazing

78. A. departure B. capitalism C. monetary D. contrary

79. A. mysteriously B. originally C. necessarily D. elaborately

80. A. continuous B. malicious C. scandalous D. delicious
81. A. attractive B. chocolate C. decorate D. balcony

82. A. departure B. temperature C. centigrade D. agriculture

83. A. qualify B. beautify C. notify D. solidify

84. A. vacancy B. passionate C. malicious D. furniture

85. A. disappear B. memorial C. diplomatic D. presidential

86. A. interview B. processor C. essential D. compliment

87. A. salary B. discrepancy C. presidency D. ecstasy

88. A. consultant B. descendant C. redundant D. relevant

89. A. deficiency B. reference C. conference D. delicacy

90. A. ignorant B. horizon C. amazing D. adjacent

91. A. activate B. terrify C. discover D. normally

92. A. pollen B. police C. polite D. pollute

93. A. forget B. comet C. regret D. direct

94. A. longevity B. photograph C. consider D. uncertainty

95. A. definite B. audience C. entrance D. suppress

96. A. eventually B. capacity C. altogether D. particular

97. A. temptation B. property C. government D. beautiful

98. A. picturesque B. extradite C. interest D. incident

99. A. speculation B. evolution C. explosive D. instrumental

100. A. sensitive B. constant C. atmosphere D. magnetic

101. A. mountain B. maintain C. fountain D. certain

102. A. reply B. appeal C. offer D. support

103. A. answer B. allow C. agree D. deny

104. A compare B. approve C. enter D. pollute

105. A. mother B. relax C. father D. garden

106. A decide B. combine C. apply D. happen

107. A promise B. picture C. listen D. accept

108. A táo khuyết B. England C. shampoo D. grammar

109. A open B. provide C. complete D. prefer

110. A become B. promise C. suggest D. disorder

111. A flower B. exclude C. husband D. farmer

112. A. doctor B. simple C. castle D. enlarge

113. A. decide B. behave C. offer D. occur

114. A. exciting B. telephone C. tomorrow D. November

115. A. policeman B. cinema C. yesterday D. politics

116. A. hospital B. mischievous C. supportive D. special

117. A. family B. whenever C. obedient D. solution

Xem thêm: Link nhận Spin, code Coin Master miễn phí 10/04/2024 cập nhật hàng ngày

118. A. biologist B. generally C. responsible D. security

119. A. confident B. important C. together D. exciting

120. A. possible B. university C. secondary D. suitable

121. A. partnership B. romantic C. actually D. attitude

122. A. believe B. marriage C. response D. maintain

123. A. summary B. different C. physical D. decision

124. A. attractiveness B. traditional C. generation D. American

125. A. certain B. couple C. decide D. equal

126. A. attract B. person C. signal D. instance

127. A. verbal B. suppose C. even D. either

128. A. example B. consider C. several D. attention

129. A. situation B. appropriate C. informality D. entertainment

130. A. across B. simply C. common D. brother

131. A. social B. meter C. notice D. begin

132. A. whistle B. table C. someone D. receive

133. A. discuss B. waving C. airport D. often

134. A. sentence B. pointing C. verbal D. attract

135. A. problem B. minute C. suppose D. dinner

136. A. noisy B. buổi tiệc nhỏ C. social D. polite

137. A. restaurant B. assistance C. usually D. compliment

138. A. impolite B. exciting C. attention D. attracting

139. A. obvious B. probably C. finally D. approaching

140. A. waiter B. teacher C. slightly D. toward

141. A. general B. applicant C. usually D. October

142. A. parallel B. dependent C. educate D. primary

143. A. physical B. achievement C. government D. national

144. A. eleven B. history C. nursery D. different

145. A. expression B. easily C. depression D. disruptive

146. A. algebra B. musical C. politics D. apartment

147. A. mechanic B. chemistry C. cinema D. finally

148. A. typical B. favorite C. division D. organize

149. A. computer B. establish C. business D. remember

150. A. conference B. lecturer C. reference D. researcher

3. ĐÁP ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A
5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

120. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

Xem thêm: Top 10 Bài văn nghị luận về câu ngôn từ 'Tình thương là niềm hạnh phúc của con người' (Ngữ văn 11) xuất sắc nhất - Mytour.vn

150. D

(Nguồn : Sách "Chinh phục kể từ vựng giờ đồng hồ Anh" của Ths.Tạ Thị Thanh Hiền, Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Việt Hưng)

Trọng âm là phần kỹ năng cần thiết bạn phải bắt được nhằm phân phát âm chuẩn chỉnh. Trên phía trên, LangGo vẫn tổ hợp cho mình những quy tắc trọng âm Tiếng Anh kèm cặp bài bác luyện phần mềm nhằm chúng ta cũng có thể thực hành thực tế và nắm rõ lý thuyết. Ngoài việc thực hiện những bài bác luyện, các bạn cũng nên luyện phân phát âm những kể từ đích thị trọng âm nhằm nâng cao kĩ năng Speaking của tôi nhé.

BÀI VIẾT NỔI BẬT