Đề cương ôn tập học kì I Vật lí lớp 7

®Ò c­¬ng «n tËp vËt lÝ 7 – K× i
Bài 1: NhËn biÕt ¸nh s¸ng- Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng
M¾t chØ cã thÓ nhËn biÕt ®­îc ¸nh s¸ng Khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t tao vµ g©y c¶m gi¸c s¸ng.
Chóng tao chØ nh×n thÊy vËt Khi cã ¸nh s¸ng tõ nã truyÒn ®Õn m¾t tao.
Nguån s¸ng lµ vËt tù nã ph¸t đi ra ¸nh s¸ng. VËt s¸ng gåm nguån s¸ng vµ nhøng vËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã
Bµi 2.Sù truyÒn ¸nh s¸ng 
§Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng: Trong m«i tr­êng nhập suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn theo đòi ®­êng th¼ng.
§­êng truyÒn cña ¸nh s¸ng ®­îc biÓu diÔn b»ng mét ®­êng th¼ng cã h­íng gäi lµ tia s¸ng.
Chïm tuy nhiên song gåm c¸c tia s¸ng kh«ng giao phó nhau trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
Chïm héi tô gåm c¸c tia s¸ng giao phó nhau trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
Chïm ph©n kú gåm c¸c tia s¸ng loe réng đi ra trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
Bµi 3. øng dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng
Bãng tèi n»mphÝa sau vËt c¶n, kh«ng nhËn ®­îc ¸nh s¸ng tµ nguån s¸ng truyÒn tíi.
Bãng nöa tèi n»m ë phÝa sau vËt c¶n, nhËn ®­îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña nguån s¸ng truyÒn tíi.
NhËt thùc toµn phÇn (hay mét phÇn ) quan liêu s¸t ®­îc ë chæ cã bãng tèi ( hoặc nöa bãng tèi ) cña mÆt tr¨ng trªn tr¸i ®Êt.
NguyÖt thùc x¶y đi ra Khi mÆt tr¨ng bÞ tr¸i ®Êt bao phủ khuÊt kh«ng ®­îc mÆt trêi chiÕu s¸ng.
Bµi 4. §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng
HiÖn t­îng xÈy đi ra Khi chiÕu mét tia s¸ng vµo g­¬ng bÞ g­¬ng h¾t trë l¹i m«i tr­êng cò. HiÖn t­îng ®ã gäi lµ hiÖn t­îng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
§Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng:
+ Tia ph¶n x¹ n»m nhập mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ ®­êng ph¸p tuyÕn cña g­¬ng t¹i ®iÓm tíi.
+ Gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi
5. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng
¶nh ¶o t¹o bëi g­¬ng ph¼ng kh«ng høng ®­îc trªn mµn vµ cã ®é lín b»ng vËt.
Kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm cña vËt ®Õn g­¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn cña ®iÓm ®ã ®Õn g­¬ng.
C¸c tia s¸ng tõ ®iÓm s¸ng S cho tới tia ph¶n x¹ cã ®­êng kÐo dµi qua quýt ¶nh ¶o S’.
7. G­¬ng cÇu låi
¸nh s¸ng ®Õn g­¬ng cÇu låi ph¶ x¹ tu©n theo đòi ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
¶nh t¹o bëi g­¬ng cÇu låi nhá h¬n vËt,Kh«ng høng ®­îc trªn mµn, là hình ảnh ảo
Vïng nh×n thÊy cña g­¬ng cÇu låi lín h¬n vïng nh×n thÊy cña g­¬ng ph¼ng.
Chiếu 1 chùm sáng sủa tuy nhiên song lên gương cầu lồi tao dc chùm sáng sủa bản năng phân kì và ngược lại
8 G­¬ng cÇu lâm
¶nh ¶o t¹o bëi g­¬ng cÇu lâm lín h¬n vËt, ko hứng dc bên trên màm
G­¬ng cÇu lâm cã t¸c dông biÕn ®æi mét chïm tia tuy nhiên song thµnh chïm tia ph¶n x¹ héi tô vµo mét ®iÓm vµ ng­îc l¹i cã thÓ biÕn ®æi mét chïm tia tíi ph©n kú thµnh chïm tia ph¶n x¹ tuy nhiên tuy nhiên. 
BÀI TẬP:
C©u 1: V× sao ë nhập phßng ®ãng kÝn cöa kh«ng bËt ®Ìn tao kh«ng nh×n thÊy bại giÊy tr¾ng ®Æt trªn bµn.
Tr¶ lêi: V× bại giÊy kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng nªn kh«ng tù ph¸t đi ra ¸nh s¸ng, tao chØ nh×n thÊy bại giÊy Khi cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã råi h¾t l¹i m¾t tao. Nh­ng nhập phßng kÝn kh«ng cã ¸nh s¸ng chiÕu vµo bại giÊy nªn tao kh«ng nh×n thÊy bại giÊy ®ã.
C©u 2: Ta dïng mét g­¬ng ph¼ng ®Ó høng ¸nh s¸ng mÆt trêi råi chiÕu vµo nhập phßng lµm phßng s¸ng lªn, g­¬ng ph¼ng ®ã cã ph¶i lµ nguån s¸ng hoặc kh«ng?
TL: G­¬ng ph¼ng ®ã kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng v× nã kh«ng tù ph¸t đi ra ¸nh s¸ng mµ nã chØ h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã.
C©u 3: Ta ®· biÕt vËt mµu ®en kh«ng ph¸t đi ra ¸nh s¸ng mµ còng kh«ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã. Nh­ng ban ngµy tao vÉn nh×n thÊy miÕng b×a mµu ®en, chiÕc b¶ng mµu ®en, ... H·y gi¶i thÝch v× sao?
TL: V× tao nh×n thÊy c¸c vËt s¸ng ë xung xung quanh vËt mµu ®en ®ã bởi ®ã ph©n biÖt ®­îc vËt mµu ®en víi c¸c vËt xung xung quanh nã.
C©u 4: Mét ng­êi thî méc thØnh tho¶ng l¹i cÇm thanh gç lªn ng¾m mét lóc, viÖc lµm ®ã cña ng­êi thî méc nh»m môc ®Ých g×? Dùa vµo kiÕn thøc nµo ®Ó lµm viÖc ®ã?
TL: Ng­êi thî méc ng¾m coi thanh gç ®· th¼ng ch­a. Ta dùa vµo ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. NÕu tao nh×n thÊy tõ ®Çu ®Õn cuèi c¹nh cña thanh gç th× lóc ®ã thanh gç ®· th¼ng.
C©u 5: V× sao nguyÖt thùc th­êng x¶y đi ra vµo ®ªm r»m ©m lÞch (ngµy 15 ©m lÞch).
TL: V× ®ªm r»m ©m lÞch th× MÆt Trêi, Tr¸i ®Êt, MÆt Tr¨ng míi cã kh¶ n¨ng n»m trªn cïng mét ®­êng th¼ng, lóc ®ã tr¸i ®Êt míi cã kh¶ n¨ng c¶n ¸nh s¸ng cña mÆt trêi kh«ng cho tới chiÕu tíi mÆt tr¨ng.
C©u 6: V× sao ng­êi l¸i xe pháo « t« kh«ng dïng g­¬ng ph¼ng vµ g­¬ng cÇu lâm ®Ó quan liêu s¸t phÝa sau mµ l¹i dïng g­¬ng cÇu låi.
TL: Dïng g­¬ng ph¼ng th× ¶nh b»ng vËt vµ vïng nh×n thÊy rÊt hÑp. Dïng g­¬ng cÇu lâm th× ¶nh lín h¬n vËt nªn chØ nh×n thÊy mét phÇn vËt cÇn quan liêu s¸t. Dïng g­¬ng cÇu låi ¶nh nhá h¬n vËt nªn quan liêu s¸t ®­îc hÕt vËt vµ vïng nh×n thÊy cña g­¬ng låi lín h¬n vïng nh×n thÊy cña g­¬ng lâm vµ g­¬ng ph¼ng. V× vËy ng­êi l¸i xe pháo chän g­¬ng cÇu låi.
C©u 7: H·y dïng lËp luËn ®Ó chøng tá r»ng ¶nh ¶o cña vËt t¹o bëi g­¬ng cÇu lâm lín h¬n ¶nh ¶o cña vËt ®ã t¹o bëi g­¬ng cÇu låi.
TL: Gäi ¶nh cña vËt t¹o bêi g­¬ng ph¼ng lµ AB, ¶nh t¹o bëi g­¬ng cÇu låi lµ A1B1, cña g­¬ng lâm lµ A2B2. 
 Ta cã ¶nh ¶o cña vËt t¹o bëi g­¬ng cÇu låi nhá h¬n ¶nh ¶o cña vËt ®ã t¹o bëi g­¬ng ph¼ng: A1B1< AB (1)
 L¹i cã ¶nh ¶o cña vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng nhá h¬n ¶nh ¶o cña vËt ®ã t¹o bëi g­¬ng cÇu lâm: AB < A2B2 (2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra: A1B1 < A2B2. 
C©u 8: ë nh÷ng chç ®­êng gÊp khóc cã vËt c¶n bao phủ khuÊt, ng­êi tao th­êng ®Æt mét g­¬ng cÇu låi lín. G­¬ng ®ã gióp Ých g× cho tới ng­êi nhập cuộc giao phó th«ng?
TL: Gióp ng­êi l¸i xe pháo quan liêu s¸t ®­îc c¸c ph­¬ng tiÖn giao phó th«ng, ng­êi vµ c¸c vËt c¶n ë phÝa bªn cơ ®­êng bÞ bao phủ khuÊt, gióp tr¸nh ®­îc tai n¹n giao phó th«ng.
C©u 9: Nguån s¸ng lµ g×? VËt s¸ng lµ g×? Mçi lo¹i h·y lÊy 4 vÝ dô
TL: Nguån s¸ng lµ nh÷ng vËt tù nã ph¸t đi ra ¸nh s¸ng.
VÝ dô: MÆt trêi, d©y tãc bãng ®Ìn ®ang ho¹t ®éng, c©y nÕn ®ang ch¸y, bÕp löa ®ang ch¸y.
 VËt s¸ng bao gåm nguån s¸ng vµ nh÷ng vËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã.
VÝ dô: MÆt tr¨ng, bại giÊy tr¾ng, chiÕc ¸o mµu ®á, con cái ®om ®ãm.
C©u 10: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng? Cã mÊy lo¹i chïm s¸ng? Nªu ®Æc ®iÓm tõng lo¹i?
TL: §Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng: Trong m«i tr­êng nhập suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo đòi ®­êng th¼ng.
 Cã thân phụ lo¹i chïm s¸ng: Chïm s¸ng tuy nhiên tuy nhiên, chïm s¸ng héi tô vµ chïm s¸ng ph©n k×.
- Chïm s¸ng tuy nhiên song gåm c¸c tia s¸ng kh«ng giao phó nhau trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
- Chïm s¸ng héi tô gåm c¸c tia s¸ng giao phó nhau trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
- Chïm s¸ng ph©n k× gåm c¸c tia s¸ng loe r«ng đi ra trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
C©u 11: ThÕ nµo nhËt thùc, nguyÖt thùc: Tù tr¶ lêi
C©u 12: Ban ®ªm, dïng mét quyÓn vë bao phủ kÝn bãng ®Ìn d©y tãc ®ang s¸ng, trªn bµn sÏ tèi cã Khi kh«ng ®äc ®­îc s¸ch. Nh­ng nÕu dïng quyÓn vë bao phủ ®Ìn èng th× tao vÉn ®äc ®­îc s¸ch. Gi¶i thÝch v× sao?
TL: Khi dïng quyÓn vë bao phủ kÝn bãng ®Ìn d©y tãc ®ang s¸ng, bµn n»m nhập vïng bãng tèi sau quyÓn vë , kh«ng nhËn ®­îc ¸nh s¸ng tõ ®Ìn truyÒn tíi nªn kh«ng thÓ ®äc ®­îc s¸ch.
 NÕu dïng quyÓn vë khong thÓ bao phủ kÝn ®­îc ®Ìn èng, bµn n»m nhập vïng bãng nöa tèi sau quyÓn vë , nhËn ®­îc mét phÇn ¸nh s¸ng cña ®Ìn truyÒn tíi nªn vÉn ®äc ®­îc s¸ch.
C©u 13: Khi tao thæi s¸o th× bé xíu phËn nµo nhập s¸o dao ®éng ®Ó ph¸t đi ra ©m thanh? Ta kiÓm tra ®iÒu ®ã nh­ thÕ nµo?
TL: Khi tao thæi s¸o th× cét kh«ng khÝ ë nhập s¸o dao ®éng ®Ó ph¸t đi ra ©m thanh. Ta cã thÓ kiÓm tra ®iÒu ®ã b»ng c¸ch ®Æt ë lç s¸o vµi tua giÊy nhá, Khi thæi vµo s¸o tao sÏ thÊy c¸c tua giÊy nµy dao ®éng.
C©u 14: TÇn sè dao ®éng lµ g×? §¬n vÞ? Mét vËt nhập 2 phót dao ®éng ®­îc 240 lÇn. H·y tÝnh tÇn sè dao ®éng cña vËt ®ã?
TL: TÇn sè dao ®éng lµ sè dao ®éng trong một gi©y. §¬n vÞ lµ hÐc, kÝ hiÖu Hz.
 Ta ®æi: 2 phót = 120 gi©y. TÇn sè dao ®éng cña vËt ®ã lµ: 240 : 120 = 2Hz
C©u 15: Muèn cho tới kÌn l¸ chuèi kªu tao ph¶i thæi m¹nh. H·y gi¶i thÝch t¹i sao?
TL: Khi thæi m¹nh tao lµm cho tới l¸ chuèi ë ®Çu bÑp cña kÌn dao ®éng m¹nh h¬n vµ lµm cho tới tiÕng kÌn ph¸t đi ra đồ sộ h¬n.
C©u 16: TiÕng sÐt vµ tia chíp ®­îc t¹o đi ra gÇn nh­ cïng mét lóc, nh­ng tao th­êng nh×n thÊy chíp tr­íc lúc nghe tới thÊy tiÕng sÐt. H·y gi¶i thÝch t¹i sao?
TL: §ã lµ v× ¸nh s¸ng truyÒn ®i nhập kh«ng khÝ thời gian nhanh h¬n rÊt nhiÒu sánh víi ©m thanh. VËn tèc truyÒn ¸nh s¸ng nhập kh«ng khÝ lµ 300 000 000m/s, cßn vËn tèc truyÒn ©m nhập khong khÝ kho¶ng 340m/s. V× vËy thêi gian tham ®Ó tiÐng sÐt truyÒn ®Õn tai tao dµi h¬n thêi gian tham ¸nh chíp truyÒn ®Õn m¾t tao.
C©u 17: T¹i sao Khi ®øng trªn bê ao, hå nãi chuyÖn víi nhau, tiÕng nãi th­êng nghe rÊt râ?
TL: V× Khi nãi truyÖn gÇn mÆt ao, hå th× tao kh«ng nh÷ng nghe thÊy ©m trùc tiÕp mµ cßn nghe ®­îc ®ång thêi c¶ ©m ph¶n x¹ tõ mÆt ao, hå.
C©u 18: ThÕ nµo lµ nguån ©m? H·y lÊy 3 vÝ dô? C¸c nguån ©m cã cộng đồng ®Æc ®iÓm g×? 
TL: VËt ph¸t đi ra ©m gäi lµ nguån ©m. Tù lÊy vÝ dô.
§Æc ®iÓm: Khi ph¸t đi ra ©m c¸c vËt ®Òu dao ®éng.
C©u 19: T¹i sao nhập phßng kÝn tao th­êng nghe thÊy ©m đồ sộ h¬n sánh víi chÝnh ©m ®ã ë ngoµi trêi.
TL: V× Khi ë ngoµi trêi tao chØ nghe ®­îc ©m trùc tiÕp ph¸t r«µ×Cn Khi nhập phßng kÝn th× tao kh«ng nh÷ng nghe thÊy ©m trùc tiÕp mµ cßn nghe ®­îc ®ång thêi c¶ ©m ph¶n x¹ tõ c¸c bøc t­êng.
C©u 20: Khi muèn nghe râ h¬n ng­êi tao th­êng ®Æt bµn tay khum l¹i, s¸t vµo vµnh tai vµ h­íng vÒ phÝa nguån ©m. H·y gi¶i thÝch v× sao?
TL: Lµm nh­ vËy ®Ó h­íng ©m ph¶n x¹ tõ tay ®Õn tai tao gióp tao nghe ®­îc ©m đồ sộ h¬n.
C©u 21: V× sao nhập ®em khuya yªn tÜnh, Khi ®i bé xíu ë nh÷ng ngâ hÑp nhị bªn cã t­êng cao, tao th­êng nghe thÊy cã tiÕng ch©n nh­ cã ai nai lưng ®ang ®i ®»ng sau tao.
TL: §ã lµ ©m ph¶n x¹ tõ ch©n tao. V× ban ®ªm yªn tÜnh nªn tao nghe râ tiÕng vang tõ ch©n cña m×nh lªn nhị bªn t­êng vµ ph¶n x¹ l¹i.
C©u 22: Hai nhµ du hµnh vò trô ë ngoµi kho¶ng kh«ng cã thÓ nãi truyÖn víi nhau b»ng c¸ch ch¹m nhị c¸i mò mẫm cña hä vµo nhau. H·y gi¶i thÝch ©m ®· truyÒn tíi tai nhị ng­êi ®ã nh­ thÕ nµo?
TL: TiÕng nãi ®· truyÒn tõ miÖng ng­êi nµy qua quýt kh«ng khÝ ®Õn nhị c¸i mò mẫm vµ l¹i qua quýt khong khÝ ®Ó ®Õn tai ng­êi cơ.
HÖ thèng bµi tËp:
D¹ng 1: VÏ ¶nh cña vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng b»ng tÝnh chÊt ¶nh vµ b»ng ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
Bµi 1: Cho ®iÓm S ®Æt tr­íc g­¬ng ph¼ng, c¸ch g­¬ng 3 centimet nh­ h×nh vÏ.
a. H·y nªn c¸ch vÏ vµ vÏ ¶nh S/ cña S t¹o bëi g­¬ng the nhị c¸ch
 C¸ch 1: Dïng tÝnh chÊt ¶nh
 C¸ch 2: Dïng ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
b. Qua nhị c¸ch vÏ th× ¶nh cã trïng nhau kh«ng? V× sao?
Gi¶i:
a. C¸ch 1: VÏ ¶nh b»ng tÝnh chÊt ¶nh
C¸ch vÏ: 
- VÏ ®­êng th¼ng qua quýt S vµ vuong gãc víi g­¬ng t¹i H.
- X¸c ®Þnh S/ sao cho tới HS = HS/, tao ®­îc ¶nh S/ cña S.
C¸ch 2: VÏ b»ng ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
- LÊy nhị ®iÓm tíi I vµ K trªn g­¬ng sau ®ã vÏ nhị ph¸p tuyÕn IN1 vµ KN2.
- VÏ nhị tia ph¶n x¹ IR1 vµ KR2.
- KÐo dµi nhị tia tíi nµy c¾t nhau tÞa S/ lµ ¶nh cña S.
b. Qua nhị c¸ch vÏ trªn th× ¶nh trïng nhau, v× mét vËt qua quýt g­¬ng chØ cho tới mét vÞ trÝ cña ¶nh.
 S N1 N2
	 R1 R2
 i i/ i i/
 H I K
 S/
Bµi 2: Cho vËt AB ®Æt tr­íc g­¬ng ph¼ng nh­ h×nh vÏ, h·y nªu c¸ch vÏ vµ vÏ ¶nh A/B/ cña AB qua quýt g­¬ng ph¼ng.
Gi¶i
C¸ch vÏ: 
VÏ A/ ®èi xøng víi A qua quýt g­¬ng
VÏ B/ ®èi xøng víi B qua quýt g­¬ng
Nèi A/ víi B/ tao ®­îc ¶nh A/B/ cña AB qua quýt g­¬ng.
 H×nh vÏ: 
 A B 
 A/
	 B/
D¹ng 2: D¹ng vÏ tia tíi, tia ph¶n x¹, tÝnh gãc tíi hoÆc gãc ph¶n x¹.
 Chó ý gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi: i = i/
Bµi tËp: Cho tia tíi SI t¹o víi mÆt g­¬ng mét gãc 300. H·y tÝnh gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ rèi vÏ tia tíi vµ tia ph¶n x¹.
 Gi¶i:
V× ph¸p tuyÒn vu«ng gãc víi mÆt g­¬ng nªn gãc tíi i cã sè ®o b»ng:
 i = 900 – 300 = 600
Theo ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¶nh s¸ng th× gãc ph¶n x¹ i/ = i = 600
 Tù vÏ h×nh.
D¹ng 3: TÝnh tÇn sè dao ®éng: LÊy sè lÇn giao phó ®éng phân tách cho tới thêi gian tham tÝnh b»ng gi©y th× ®ã lµ tÇn sè víi ®¬n vÞ lµ Hz.
D¹ng 4: TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a nhị ®iÓm Khi biÕt ©m ph¸t ®i vµ tiÕng vang déi l¹i.
VÝ dô 1: NÕu tao nghe thÊy tiÕng sÐt sau 3gi©y kÓ tõ Khi nh×n thÊy chíp, h·y tÝnh kho¶ng c¸ch tõ n¬i cã sÐt ®Õn n¬i tao ®øng. BiÕt vËn tèc truyÒn ©m nhập kh«ng khÝ lµ 340m/s. (mÐt trªn gi©y)
Gi¶i:
	BiÕt thêi gian tham t = 3s, vËn tèc v = 340m/s. VËy kho¶ng c¸ch tõ n¬i cã sÐt ®Õn chç tao ®øng lµ:
 S = v. t = 340. 3 = 1020m
 §/s: 1020m
VÝ dô 2: Mét ng­êi ®øng ë ®Çu mét c¨n phßng Khi ph¸t đi ra tiÕng nãi sau 0,04gi©y th× ng­êi ®ã nghe ®­îc tiÕng vang cuèi cïng trë l¹i tai m×nh. Hái kho¶ng c¸ch tõ ng­êi ®ã ®Õn cuèi c¨n phßng lµ bao nhiªu m. BiÕt vËn tèc truyÒn ©m thanh nhập kh«ng khÝ lµ 340m/s
Gi¶i
 Thêi gian tham ®Ó ©m tõ miÖng cña ng­êi ®ã truyÒn ®Õn bøc t­êng lµ:
 t = 0, 04 : 2 = 0,02s
 Kho¶ng c¸ch tõ chç ng­êi ®øng ®Õn cuèi phßng ®ã lµ:
 S = v. t = 340. 0,02 = 6,8m
 §/s: 6,8m
Chó ý: ë bµi to¸n nµy Khi ®· nghe ®­îc ©m ph¶n x¹ th× ©m ®· truyÒn ®Õn bøc t­êng råi ph¶n x¹ l¹i tai tao, nh­ vËy mÊt nhị lÇn thêi gian tham.
VÝ dô 3: Mét tµu thuû ë trªn mÆt n­íc sau thời điểm ph¸t đi ra siªu ©m vµ thu ®­îc ©m ph¶n x¹ tõ ®¸y biÓn sau1 gi©y©uHü tÝnh ®é s©u cña ®¸y biÓn. BiÕt vËn tèc truyÒn ©m nhập n­íc lµ 1500m/s
 Lµm gièng vÝ dô 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (NH: năm 2016 - 2017)
2/ Nội dung đề: 
Câu 1: (2,0 điểm) 
a)Phát biểu quyết định luật truyền trực tiếp của khả năng chiếu sáng. 
 b) Nêu 2 phần mềm của quyết định luật truyền trực tiếp khả năng chiếu sáng nhập thực tiễn.
Câu 2: (3,0điểm)
 a) Âm bản năng là gì? Những vật thế nào là thì bản năng âm tốt? Nêu 2 ví dụ vật bản năng âm chất lượng. 
 b) Một người đứng phía bên trong một chống to lớn héc đồ sộ một giờ sau 0,5 giây người đo lại nghe được giờ vang của tôi. Em hãy tính khoảng cách kể từ người cơ cho tới tường ngăn nhập thời hạn nghe được giờ vang. sành rằng véc tơ vận tốc tức thời truyền âm nhập bầu không khí là 340m/s. 
Câu 3: (2,5 điểm)
 a)Tần số là gì? Nêu đơn vị chức năng đo tần số? Âm vạc đi ra càng tốt Khi nào ? 
 b)Vật A nhập trăng tròn giây xê dịch được 400 thứ tự. Vật B nhập 30 giây xê dịch được 300 thứ tự. Tính tần số xê dịch của nhị vật.	
Câu 4: (2,5 điểm)
 a) Hãy nêu tính chấtcủa hình ảnh tạo nên vày gương phẳng?
 b) Vận dụng đặc điểm của hình ảnh tạo nên vày gương phẳng phiu nhằm vẽ hình ảnh của một mũi thương hiệu bịa đặt trước gương phẳng phiu như hình vẽ: 
3. Đáp án và biểu điểm:
Câu 
Đáp án 
Điểm
1
a) ĐL Trong môi trường thiên nhiên nhập trong cả và đồng tính, khả năng chiếu sáng truyền theo đòi đường thẳng liền mạch.
1,0
b) Ứng dụng: 
 - Trồng những cây trực tiếp mặt hàng.
 - Lớp trưởng sánh mặt hàng trực tiếp.
0,5
0,5
2
a) - Âm dội lại Khi gặp gỡ một phía chắn là âm bản năng.
 - Những vật cứng với mặt phẳng nhẵn thì bản năng âm chất lượng (hấp thụ âm kém).
 - VD: mặt mũi gương, tường gạch ốp, ...
0,5
0,5
0,5
b) Quãng lối âm tương truyền và về là: S = v.t = 340. 0,5 = 170 (m) 
 Khoảng cơ hội kể từ người đứng cho tới tường ngăn là : S’ = 170: 2 = 85 (m) 
0,75
0,75
3
a) - Tần số là số xê dịch trong một giây.
 - Đơn vị của tần số là Hec.
 - Âm vạc đi ra càng tốt Khi tần số xê dịch càng rộng lớn. 
0,5
0,5
0,5
b) Tần số xê dịch của vật A : 
 400/20 = 20Hz
 Tần số xê dịch của vật B: 
 300/30 = 10Hz
0,5
0,5
4
a) - Hình ảnh ảo tạo nên vày gương phẳng phiu ko hứng được bên trên màng chắn và rộng lớn vày vật.
 - Khoảng cơ hội từ là 1 điểm của vật cho tới gương vày khoảng cách kể từ hình ảnh của điểm cơ cho tới gương.
1
0,5
b) Vẽ hình ảnh về mũi thương hiệu trúng 
 A’
 B’
1
KIỂM TRA HỌC KỲ I (2016 - 2017)
A.Trắc nghiệm khách hàng quan: (5 điểm)
 * Ghi những đáp án em cho rằng trúng.
Câu 1 : Ta trông thấy một vật Khi :
 A. Vật cơ ở trước đôi mắt tao B. Vật cơ vạc đi ra khả năng chiếu sáng 
 C . Ánh sáng sủa kể từ vật cơ truyền nhập đôi mắt tao D. Có đầy đủ cả 3 nhân tố bên trên A,B,C
Câu 2 : Trong môi trường thiên nhiên nhập trong cả và đồng tính khả năng chiếu sáng truyền theo đòi :
 A. Đường trực tiếp B. Đường cong 
 C . Đường tròn trặn D. Đường vội vàng khúc 
Câu 3: Đâu là tuyên bố trúng về quyết định luật bản năng khả năng chiếu sáng .
Tia bản năng trực thuộc mặt mũi phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến .Góc bản năng luôn luôn vày góc cho tới 
Tia bản năng trực thuộc mặt mũi phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến .Góc bản năng luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới 
Tia bản năng trực thuộc mặt mũi phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến .Góc bản năng luôn luôn to hơn góc cho tới 
Tia bản năng trực thuộc mặt mũi phẳng phiu chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến .Góc bản năng luôn luôn nhỏ rộng lớn hoặc vày góc cho tới 
Câu 4 : Hình bên dưới tế bào mô tả hiện tượng lạ gì tuy nhiên em và được học tập.
A. Nguyệt thực B. Nhật thực 
C. Nhật thực và nguyệt thực D. Hình hình ảnh thông thường của mặt mũi trời
Câu 5 : Cách vẽ lối truyền của tia sáng sủa là :
A.Là đường thẳng liền mạch với mũi thương hiệu chỉ phương của lối truyền B. Là một tia 
C. Là một đường thẳng liền mạch D. Là một quãng trực tiếp 
Câu 6 :Gương cầu lõm có công dụng gì ?
A. Để tô điểm cho tới đẹp nhất B. Để đánh giá hình hình ảnh của một vật 
C. Là đổi mới một chùm tia cho tới tuy nhiên song trở thành chùm tia bản năng triệu tập bên trên một điểm trước gương 
D. Đặt ở những vị trí giao phó hạn chế bên trên lối nhằm để ý vị trí khuất cho những người nhập cuộc giao thông vận tải 
Câu 7: Trong những hình vẽ sau tia bản năng IR ở hình vẽ nào là đúng?
B.
S
N
R
S
N
A.
R
S
N
I
R
S
N
I
R
C.
D.
Câu 8:Ảnh của một vật qua quýt gương phẳng phiu với điểm sáng gì ?
A. Lớn vày vật B Cách vật một khoảng tầm vày khoảng tầm kể từ vật cho tới gương 
C. Nhỏ rộng lớn vật D. Lớn rộng lớn vật 
Câu 9:Nói nhập chống kín nghe đồ sộ và rõ rệt rộng lớn Khi trình bày ngoài cộng đồng vì thế ?
A. Trong chống kín với âm bản năng B. Ngoài trời không tồn tại âm bản năng 
C. Tiếng nghe được nhập chống kín bởi âm vạc đi ra và âm bản năng ăn ý lại 
D. Các lí bởi nêu ở A,B,C
Câu 10 : Thứ tự động của véc tơ vận tốc tức thời truyền âm trong những hóa học thép, bầu không khí .nước ,chân ko kể từ sớm nhất cho tới muộn nhất là ?
 A. Thép ,nước ,bầu không khí , chân ko B. Thép ,bầu không khí , chân ko, nước
C. Thép ,nước , chân ko, bầu không khí D. Chân ko ,bầu không khí , nước , thép 
Câu 11 : Chùm sáng sủa nào là bên dưới đấy là chùm sáng sủa hội tụ:
 A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d
Câu 12:Đâu là hiện tượng lạ ô nhiễm và độc hại giờ ồn :
A. Khán fake động viên bong đá B, Học sinh màn biểu diễn văn nghệ 
C. Tiếng chợ ở ngay sát ngôi trường học tập D. Tiếng máy rộng lớn ngay sát khám đa khoa 
Câu 13: Khi đàn ghi – tao vạc đi ra âm thì vật xê dịch vạc đi ra âm là ?
A.Thùng đàn B. Không khí xung quanh đàn 
C. Dây đàn D. Cần đàn 
Câu 14: Trong những mặt phẳng của những vật sau vật với mặt phẳng nào là bản năng âm kém cỏi nhất :
A. Bề mặt mũi sáng sủa , nhẵn , bóng B. Bề mặt mũi mượt ,nhẵn 
C. Bề mặt mũi cứng ,nhẵn D. Bề mặt mũi nhám ,sần sùi ,mền xốp . 
Câu 15 : Âm truyền được qua quýt những hóa học nào là tiếp sau đây ?
A.Nước B. Sắt C. Chân ko D.bầu không khí 
Câu 16: Con nhấp lên xuống A xê dịch vạc đi ra âm với tần số 50Hz. Âm của con cái nhấp lên xuống B tiến hành được 100 xê dịch nhập 5 giây con cái nhấp lên xuống C với tần số 40 Hz Hỏi con cái nhấp lên xuống nào là vạc đi ra âm bổng nhất ?
A. Con nhấp lên xuống C B. Con nhấp lên xuống B 
C. Con nhấp lên xuống A D. Cả thân phụ con cái nhấp lên xuống vạc đi ra âm như nhau 
Câu 17: Vật nào là tiếp sau đây bản năng âm chất lượng 
A. Miếng xốp B. Tấm mộc C. Mặt gương D. Đệm cao su thiên nhiên 
Câu 18 : Tai tao nghe được giờ vang lúc nào ?
A: Khi âm vạc đi ra cho tới tai sau âm bản năng 
B. Khi âm vạc đi ra cho tới tai gần như là và một khi với âm bản năng 
C. Khi âm vạc đi ra cho tới tai trước âm bản năng 
D. Cả 3 tình huống bên trên đều nghe thấy giờ vang 
Câu 19 : Hãy điền phần tử xê dịch của một số trong những mối cung cấp âm nhập bảng sau :
1
Đàn ghi ta
2
Trống ngôi trường 
3
Sáo trúc 
4
Chiêng 
Câu 20: Vật liệu nhằm kháng ô nhiễm và độc hại giờ ồn là gì ?
A. Xốp , Cửa kính , đệm mút , bông B. Sắt , thép mộc ,đá 
C Gạch , xi-măng , mộc , nước D. Gạo , ngô , khoai , sắn 
B.Tự luận (5 điểm)
Câu 21(1đ) Vẽ lại hình vẽ sau rồi vẽ tiếp tia bản năng nhập hình cơ :
Câu 22(2đ)Âm đồ sộ hoặc nhỏ tùy theo nhân tố nào là ? dựa vào thế nào ? em hãy cho tới 2 ví dụ minh họa 
Câu 23 (1đ): Trường học tập của em ở ngay sát một chiếc chợ và sát lối giao thông vận tải rộng lớn . Để kháng ô nhiễm và độc hại giờ ồn bởi chợ và lối vạc đi ra theo đòi em cần phải làm những gì nhằm kháng ô nhiễm và độc hại giờ ồn cơ .Nêu tối thiểu 3 cách thức 
Đáp án và biểu điểm :
Mỗi câu trúng được 0.25đ
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đ.án 
C
A
A
B
A
C
B
A,B
A,C
C
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đ.án 
D
C,D
C
D
A,B,D
C
C
C
A
Câu 19 : Hãy điền phần tử xê dịch của một số trong những mối cung cấp âm nhập bảng sau :
1
Đàn ghi ta
Dây đàn 
2
Trống ngôi trường 
Mặt trống không 
3
Sáo trúc 
Cột bầu không khí qua quýt lỗ sáo 
4
Chiêng 
Mặt chiêng 
Câu 21 : Vẽ được pháp tuyến bên trên điểm cho tới được 0.5đ 
 Vẽ trúng tia bản năng được 0.5đ
Câu 22 Âm đồ sộ hoặc nhỏ tùy theo biên chừng xê dịch 0.5đ
 Biên chừng càng rộng lớn âm càng đồ sộ ,biên chừng càng bé xíu âm càng nhỏ 0.5đ
 VD1: Đánh càng mạnh giờ trống không càng to
 VD2 : Gió càng mạnh giờ sáo diều càng đồ sộ 
Mỗi ví dụ được 0.5đ
Câu 23 : (2đ)Trồng nhiều cây cối xung xung quanh ngôi trường 
 Làm cửa ngõ nhị lớp 
 Tường bên phía ngoài lớp thực hiện sần sùi , lồi lõm , không nhẵn nhằm hít vào tiếng động 
Chóc c¸c em đua ®¹t kÕt qu¶ cao.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Scoopy 110 Nhập khẩu

Đặc điểm Honda Scoopy i 2021 mới xuất hiện tại một triển lãm xe ở Thái Lan. So sánh về giá như vậy sẽ khiến một số người e ngại. Thế nhưng Honda Scoopy i 2021 có thể ví giống như một cơn gió lạ trong làng xe tay ga mini. Xe có thiết kế nhỏ gọn, thông minh, nhiều tiện ích, không che giấu mục tiêu chinh phục chính phân k

nhậu 1 mình ở nhà

PasGo là Mạng lưới nhà hàng NGON, uy tín và chất lượng. Giúp thực khách đặt bàn dễ dàng, được tặng kèm ưu đãi mà không cần mua Deal, Voucher. Giải pháp đột phá mới cho câu chuyện ăn gì, ở đâu!

Top 12 Cửa hàng mua bán xe máy cũ uy tín nhất Hà Nội - toplist.vn

Hiện nay nhu cầu sử dụng xe máy cũ giá rẻ rất nhiều chính vì vậy trên thị trường mọc lên vô số cửa hàng mua bán xe máy cũ nhưng chưa biết chất lượng như thế nào. Vì vậy, bài viết sau đây Toplist xin giới thiệu đến bạn đọc một số địa chỉ mua bán xe máy cũ uy tín, chất lượng tại Hà Nội hiện nay.. Xe máy Tú Tài, Trạm Dịch Vụ Xe Máy OKXE, Cửa hàng Tấn Đạt, F88 - Hệ Thống Mua Bán Xe Cũ Toàn Quốc, Cửa hàng Dương Dream, AXEGA - Xe Máy Cũ Chính Hãng, Cửa hàng Đặng Hoà, Xe máy Hùng Tịnh, Xe máy Hoàng Kiên, Xe máy Hoàng Hiệp, Xe máy Anh Lộc, Xe máy Anh Tú